דף הבית  |   אודותינו |  תקנון |  שאלות ותשובות |  לקוחות מרוצים |  כתבו עלינו |  צרו קשר
שווי הסל הוא 0.00 ש"ח
ספרי לימוד כלי כתיבה ספרי קריאה חוברות חופש ספרי לימוד משומשים
כלי כתיבה

תקנון אתר "ספרנט" www.sefernet.co.il


1. מבוא

 

1.1. אתר ספרנט (להלן: "האתר"), משמש כחנות מקוונת למכירת ספרי לימוד חדשים ומוצרים נילווים, באמצעות האינטרנט. האתר הינו בבעלות חברת חזרה לבצפר בע"מ אשר משרדיה נמצאים ביהוד-מונוסון (להלן: "החברה") . בתקנון זה הגולש/מבקש/רוכש יכונה "הלקוח".

 

1.2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שמוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.


1.3. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.


2. רכישת ספרים ומוצרים נילווים באמצעות האתר


2.1. הספרים המיועדים למכירה באמצעות האתר (להלן: "הספרים") מתפרסמים במסגרת רשימות ספרים שנמסרות לחברה על ידי מוסדות החינוך הרלוונטיים (להלן: "רשימות הספרים"). המוצרים הנלווים הנמכרים באמצעות האתר (להלן: "המוצרים"), מפורסמים ברשימות המיועדות לכך באתר, ומתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.


2.2. החברה אינה מתחייבת לספק ספרים ו/או מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה שמוצר אזל, תישלח מהחברה הודעה ללקוח על כך שהספר ו/או המוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה יהיה הלקוח רשאי ליידע את החברה בדבר החיוב, תוך לא יאוחר מ 7 ימי עסקים ממועד החיוב. כנגד הצגת אסמכתה המעידה על ביצוע חיוב כאמור, תשיב החברה ללקוח את הסכום בו חויב.


2.3. בכדי לרכוש ספרים ומוצרים באמצעות האתר, ימלא הלקוח את טופס ההזמנה המצוי באתר, על גביו יתבקש לציין, אילו מבין הספרים מתוך רשימות הספרים ו/או המוצרים המוצעים באתר, ברצונו לרכוש. אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות, כדין, בישראל (למעט דיינרס קלאב). כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק. אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך.


2.4. אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה (להלן: "מועד השלמת ההזמנה"), תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה.

 

2.5. חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד המשלוח.


3. המחירים המפורסמים באתר


3.1. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.


3.2. המחירים המוצגים באתר, כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


3.3. מובהר כי אל המחיר הנקוב באתר החברה יתווספו דמי טיפול ומשלוח על פי התעריפים הנקובים באתר החברה.


3.4. החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה, להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה. היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החברה על כך ללקוח ותעדכן אותו במחיר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח, בכתב, למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון, בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את הספר ו/או המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה, בקשר עם אי הספקת המוצר, כאמור.


4. מועדי ואופן האספקה


4.1. ההזמנה תסופק באמצעות חברת שליחויות שתיבחר על ידי החברה, לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה (בישראל בלבד).


4.2. עלות משלוח המוצרים תהיה כמצויין בטופס ההזמנה.


4.3. ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל.


4.4. במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא ימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחוייב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.


5. החלפות, החזרים וביטול הזמנות


5.1. הלקוח יהיה רשאי להחליף ספר ו/או מוצר שנרכשו על ידו באמצעות האתר בספר ו/או מוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר הספרים ו/או המוצרים שהוחזרו, בתוך לא יאוחר מ - 14 ימים, מיום מסירתם לידיו. מובהר, כי על הלקוח להחזיר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הספר ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו הם נמסרו לו על ידי החברה. אין החזרות או החלפות של ציוד משרדי ו/או עטיפות.


5.2. הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר, בתוך לא יאוחר מ- 14 ימים, מיום מסירת הספר ו/או המוצר לידיו. במקרה כזה יהיה עליו להחזיר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הספר ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה:


5.2.1. במקרה שהביטול נבע מפגם בספר ו/או במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס לספר ו/או למוצר באתר החברה לבין הספר ו/או המוצר שסופקו לו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם.


5.2.2. במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.


5.3. מובהר כי ספר ו/או מוצר אשר יושחתו ו/או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו/או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח, לא יתקבלו על ידי החברה, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם.

 
6. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות


6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה (לפני או לאחר מועד השלמתה).


6.2. בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.


6.3. היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.


7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש


7.1. מסירתם לחברה של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור לחברה פרטים אלו.


7.2. כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החברה בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב-1982.


8. הגבלת אחריות


8.1. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא "AS IS" בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.


8.2. החברה עושה מאמצים לספק את הספרים ו/או המוצרים המצוינים בטופס ההזמנה כשהם במצב טוב ושמיש.


8.3. החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה, בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.


8.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במחשבי החברה.


8.5. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.


9. זכויות קניין רוחני


9.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא באישור החברה בלבד.


10. הודעות


10.1. אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח. ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה, לשלוח הודעה. משלוח הודעה באחת הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של החברה על פי תקנון זה.


11. שונות


11.1. הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של ספרים ו/או מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר.
 

11.2. החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה.


11.3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.


11.4. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.


11.5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח.הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סיכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.


12. שאלות ובירורים ; שירות לקוחות


12.1. בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה בכתובת
sefer@sefernet.co.il
 

מבצע החודש - ציוד משרדי